Stadgar och ordningsregler för Holma båtklubb

STADGAR FÖR HOLMA BÅTKLUBB ( Reviderade 2016)

§1. Klubbens ändamål

Holma båtklubb (klubben) har till ändamål att som en ideell allmännyttig förening bedriva hamnverksamhet och tillhandahålla uppläggningsplatser för fritidsbåtar invid Gullmarsfjorden. Klubben ska i övrigt verka för sjösäkerhet och god miljö samt främja bad- och friluftslivet kring Gullmarsfjorden.

§2. Medlemskap

Anmälan om inträde görs till klubbens styrelse med uppgifter om namn och bostadsadress. Medlemskapet innebär en förbindelse att följa båtklubbens stadgar, ordningsregler och fattade beslut.

Medlemskapet berättigar i sig inte till båtplats.

Endast medlemmar får stadigvarande använda brygg- och uppläggningsplatser samt sjöbodarna på klubbens område. Uthyrning eller utlånande av båtplats får endast ske efter godkännande av styrelsen

§3 Medlemskapets upphörande

Medlem som vill utträda ska anmäla detta till klubbens styrelse.

Medlem som inte betalt avgifter inom föreskriven tid eller på annat sätt inte följer stadgar, ordningsregler eller fattade beslut kan, efter prövning i styrelsen, uteslutas ur klubben.

Vid utträde eller uteslutning upphör rätten till att använda brygg- och uppläggningsplatser, samt inneha sjöbod, på klubbens område.

Inbetalda avgifter återbetalas inte vid utträde eller uteslutning.

Vid medlemskapets upphörande får styrelsen uppmana medlemmen att inom den tid som styrelsen anger flytta bort båt och/eller annan egendom med upplysning att handräckning annars kan komma att begäras hos kronofogden för att på båtägarens bekostnad skaffa bort föremålen från föreningens område.

§4 Avgifter

Klubbens avgifter fastställs av årsmötet för ett år åt gången. Avgifter ska vara betalda senast en månad efter avisering om inget annat anges.

§5 Årsmöte

Klubbens årsmöte ska hållas en gång per år senast före mars månads utgång.

Kallelse till årsmöte utfärdas av styrelsen per post, e-post, annons eller anslag senast en månad innan årsmötet. Motioner och förslag ska vara styrelsen tillhanda senast två veckor innan årsmötet.

Kallelse till ett extra medlemsmöte kan utfärdas av styrelsen eller revisorerna alternativt på begäran av mer än en tredjedel av medlemmarna.

Dagordning vid ordinarie årsmöte

1.Frågan om mötets utlysande
2.Fastställande av föredragningslistan
3.Val av ordförande och sekreterare för mötet
4.Val av två justeringsmän tillika rösträknare
5.Styrelsens berättelse över klubbens verksamhet sist förflutna verksamhetsår
6.Redovisning av klubbens ekonomiska resultat
7.Revisorernas berättelse över granskningen av föregående års räkenskaper
8.Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9.Arvoden åt styrelsen och revisorer
10. Val av styrelse
11. Val av revisorer
12. Val av tillsynsmän
13. Val av brygglagschefer
14. Val av kranskötare
15. Val av valberedning
16. Besluta om avgifter
17. Motioner till årsmötet eller av styrelsen förberedda förslag
18. Övriga ärenden

För beslut vid sammanträde gäller enkel majoritet utom när annat stadgas. Varje medlem som före sammanträde inbetalt förfallna avgifter till klubben och som deltar på årsmötet personligen eller genom fullmakt har en röst. Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om styrelsens ansvarsfrihet eller vid val av revisorer.

§6 Styrelse

Styrelsen består av 5 ledamöter och tre suppleanter. Styrelsen ska ha minst 4 protokollförda möten per verksamhetsår. Vid beslut i styrelsen gäller enkel majoritet och vid lika röstetal gäller den mening ordföranden instämmer i.

§7 Firmateckning och räkenskapsår

Styrelsen har sitt säte i Lysekils kommun. Den äger företräda klubben i alla dess olika förhållanden, även till tredje man.

Klubbens firma tecknas av ordföranden och kassör, var för sig.

Klubbens räkenskapsår är mellan 1 januari och 31 december.

§8 Funktionärers åligganden

Styrelsen ansvarar för beskrivning och fördelning av de uppgifter som åligger styrelsemedlemmar, tillsynsmän, brygglagschefer och kranskötare, såvida inte årsmötet fattar beslut om annat. Styrelsen ansvar också för att klubbens ordningsregler blir kända av medlemmarna.

Revisorerna ska minst en gång per år granska klubbens räkenskaper och redovisa resultatet på årsmötet.

§9 Stadgeändring

För ändring av klubbens stadgar krävs godkännande på två efterföljande årsmöten.

I speciella fall kan en stadgeändring ske genom att ett ordinarie årsmöte byts mot ett extra medlemsmöte, vilket då kräver godkännande av minst 2/3 majoritet vid båda mötena.

§10 Klubbens upplösning

För upplösning av klubben krävs det en majoritet av 4/5 vid två efter varandra följande medlemsmöten.

Vid klubbens upplösning skall dess tillgångar överlämnas till Lysekils kommun, såvida inte medlemsmötet beslutar annat.

ORDNINGSREGLER FÖR HOLMA BÅTKLUBB

 1. Tillsyningsmän för hamnområdet ska vara den valda styrelsen såvida årsmötet inte beslutar annat.
 2. Varje medlem som har en andel i brygga (båtplats) svarar för sin del av kostnaderna i samband med underhåll, reparation eller utbyte av brygga. En del av båtplatsavgiften (bryggfond) avsätts för detta ändamål. Avgiften beslutas på årsmötet. Brygglagschefen ska i samarbete med andelsägarna ansvara för ordningen, säkerheten, förtöjningen underhållet m.m. på bryggan. Brygglagschefer utses på årsmötet. 
 3. Styrelsen bestämmer vilka båtar som ska beredas plats vid de olika bryggorna. Även platser à redden anvisas av styrelsen.
 4.  Båtar får ej, ens för kortare tid, förtöjas eller uppläggas såatt de inkräktar på badplatsen.
 5.  Medlem som önskar båtplats har att anmäla detta till kassören för notering på kölistan.
 6. Ett medlemskap berättigar till högst två platser. På kölistan ska första båt ges företräde.
 7.  Om medlem inte sjösätter båt vid sin båtplats under säsongen, skall båtplatsen ställas till styrelsens disposition. Hyresbelopp utbetalas till ägaren av båtplatsen.
 8. Medlem som önskar överlåta sin andel i brygga (båtplats) meddelar detta till klubbens kassör, som anvisar köpare enligt upprättad turordningslista. Högsta pris för överlåtelse är gjorda insatser med avdrag för ålder och bruk. Vid oenighet hänskjuts ärendet till styrelsen. Styrelsen ska godkänna ny köpare innan överlåtelse kan ske. Ny köpare ska vara medlem i klubben. Saknas kö är det upp till medlemmen (ägaren av båtplatsen) att skaffa köpare alternativt överlåta båtplatsen till till båtklubben utan ersättning.  
 9.  Medlem får överlåta båtplats och medlemskap i följande fall: Vid dödsfall får båtplats och medlemskap övertagas av endera make/maka, sambo, barn, syskon, eller förälder. Till make/maka vid ev. skilsmässa. Föräldrar får överlåta båtplats och medlemskap på barnen.
 10. Båtarna ska vara ordentligt förtöjda. Förtöj alltid för storm. Sjunkna båtar länspumpas så snart ske kan, detta med hänsyn till intilliggande båtar.
 11. Medlem med andel i brygga får i mån av plats, vintertid, utnyttja parkeringsplatsen för uppläggning av båt. Båtar och annat material som placeras på parkeringen ska tydligt märkas med medlems namn och telefonnummer eller nummer på brygga och båtplats. Sommartid (från första helgen i juni till sista helgen i augusti) skall båtkärror, bockar, pallvirke, täckningsmaterial och dylikt borttagas från parkeringsplatsen. Båtar eller andra föremål som är omärkt kommer att anmälas till polis som hittegods.  
 12. Endast medlemmar tillåts ha sjöbodar inom området. Nya sjöbodar får inte sättas upp utan tillstånd. Bodarna ska tydligt märkas med medlemmens namn och telefonnummer alternativt brygga och båtplats. Sjöbodarna ska underhållas av innehavaren. Misskötta bodar kan rivas eller renoveras på innehavrens bekostnad.
 13. Lokala hälsovårdsstadgan gäller för hamnområdet. Det innebär att allt skräp skall kastas i de för ändamålen utsatta sopkärlet. Miljöfarligt avfall såsom oljor, batterier o.d. medtages och avlämnas id de av kommunen upprättade uppsamlingsplatserna. OBS! Soptunnan töms bara sommartid. 
 14. Båtägare som önskar använda kranen för sjösättning eller upptagning av båt, har att kontakta kranskötare, som skall biträda vid dessa tillfällen. Kranen används på båtägarens egen risk. Vid lyft med kranen är vistelse under hängande last absolut förbjudet. Kranen skall då den inte används hållas låst. 
 15. Båtkärror och krantillbehör placeras på respektive platser omedelbart sedan de använts. Kranen skall då den ej används hållas låst. Båtkärran är avsedd för transport inom hamnområdet.
 16. Förtöjningsbommar som är fästa i bryggorna ska tas upp vintertid (1 december-31mars). Det är respektive ägare av bom som ansvarar för att bommen tas upp. (Båtägare vid yttersta båtplats ansvarar för att bägge bommarna tas upp). Om så inte sker i rätt tid ansvarar brygglagschefen för att bommarna tas upp och båtägaren debiteras en särskild avgift. Avgiften beslutas av årsmötet och tillfaller brygglagets bryggfond.  
 17. Medlemmar: för ordning och trivsel företräd alltid klubbens intressen

Rev: 2018-03-05